แนวทางการจัดการเรียนการสอน

คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน EPUB

เอกสารประกอบการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป

GEN 1201 - ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข

  • คำอธิบายรายวิชา (มคอ.3)
  • เอกสารประกอบการเรียน
  • สื่อการเรียนการสอน

GEN 1301 - ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่

  • คำอธิบายรายวิชา (มคอ.3)
  • เอกสารประกอบการเรียน
  • สื่อการเรียนการสอน
  • EPUB File

GEN 1302 - วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้