แนวทางการจัดการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป

GEN 1201 - ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข

  • คำอธิบายรายวิชา (มคอ.3)
  • เอกสารประกอบการเรียน
  • สื่อการเรียนการสอน

GHUM 2205 - การพัฒนาบุคลิกภาพ

GEN 1301 - ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่

  • คำอธิบายรายวิชา (มคอ.3)
  • เอกสารประกอบการเรียน
  • สื่อการเรียนการสอน

GEN 1302 - วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้

GEN 1306 - ความเป็นพลเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น