อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์