ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ 
จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 
โดยมี รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม 
และอาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด ผอ.สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ เป็นผู้ชี้แจงแนวปฏิบัติ 
มาตรการป้องกันโรค COVID-19 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1/2565
 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

 

GENED CMRU

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

© GENED CMRU. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex