ประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานการประชุม

ระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค. 2564

ณ ห้องพักอาจารย์ / ห้องเรียน IC 27053 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ และระบบออนไลน์

GENED CMRU

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

© GENED CMRU. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex