นักศึกษารายวิชา ความเป็นพลเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น...

นักศึกษารายวิชา GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยรายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้โดยเน้นการทำกิจกรรม (Active Learning) คุณลักษณะที่ดีของความเป็นพลเมือง การเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม จิตอาสากับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนภาคสนาม การจัดทำโครงงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

– Save walk way (วัดผาลาด)

 

 

-โครงการ รวมพลังสร้างสรรค์แบ่งปันภาษา

 

 

-CMRU :โครงการจิตอาสาสื่อวัฒนธรรม “โคมนี้เพื่อน้อง”

 

 

 

 

-โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 

 

– มอบความห่วงใยสู่บ้านพรสวรรค์

 

 

– เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน

 

 

– GT English Camp

 

 

– สื่อการสอนดี พาชีวีห่างไกลโควิด 19

 

 

– โครงการปุ๋ยจากเศษอาหาร

 

 

– โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ยืดหดลดโรคภัย “กลุ่มลีเฌอ

 

 

GENED CMRU

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

© GENED CMRU. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex