โครงสร้างบุคลากร สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย
รองอธิการบดี
อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
และศิลปวิทยาศาสตร์
นายจีรณัทย์ พานิชกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางกัญชลี หมูฝั้น
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการศึกษาทั่วไปฯ
นายทักษิณ มูลพิงค์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจิรฐา สุระจินดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางณัฐรดา ปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

GENED CMRU

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

© GENED CMRU. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex