การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564

(พิจารณาผลการเรียนภาคฤดูร้อน/2563)

วัน พุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564

ณ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

GENED CMRU

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

© GENED CMRU. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex