นักศึกษารายวิชา GEN1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น

นักศึกษารายวิชา GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยรายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้โดยเน้นการทำกิจกรรม (Active Learning) คุณลักษณะที่ดีของความเป็นพลเมือง การเสริมสร้าง

จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม จิตอาสากับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนภาคสนาม การจัดทำโครงงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

– โครงการพัฒนาชุมชนบ้านกาดฮาว โรงเรียนบ้านกาดฮาว

– Save walk way (วัดผาลาด)

-โครงการ รวมพลังสร้างสรรค์แบ่งปันภาษา

-CMRU :โครงการจิตอาสาสื่อวัฒนธรรม “โคมนี้เพื่อน้อง”

-โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

– มอบความห่วงใยสู่บ้านพรสวรรค์

– เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน

– GT English Camp

– สื่อการสอนดี พาชีวีห่างไกลโควิด 19

– โครงการปุ๋ยจากเศษอาหาร

– โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ยืดหดลดโรคภัย “กลุ่มลีเฌอ