บุคลากร

โครงสร้างบุคลากร สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด

อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

นางกัญชลี หมูฝั้น

นางกัญชลี หมูฝั้น

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการศึกษาทั่วไปฯ

นายจีรณัทย์ พานิชกิจ

นายจีรณัทย์ พานิชกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทักษิณ มูลพิงค์

นายทักษิณ มูลพิงค์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิรฐา สุระจินดา

นางสาวจิรฐา สุระจินดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป