โครงสร้างผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา
รองอธิการบดี
โทร.06-1267-4455
อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
และศิลปวิทยาศาสตร์
โทร. 096-694-5754