เกี่ยวกับเรา

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

   สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2557 โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง อาจารย์กรเพชร เพชรรุ่ง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ต่อมา ได้แต่งตั้ง อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด เป็นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์

   เสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างฉลาดและเป็นสุข   

พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจ
5. ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป​

วัตถุประสงค์

1. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและมีสมรรถนะตามสายงาน
3. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์มีระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. ระบบสารสนเทศของสำนักงานศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์สามารถใช้บริหารจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบรรลุตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีคุณภาพ

โครงสร้างองค์กร