GenEd CMRU
GenEd CMRU
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
รายวิชา GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ "ราชภัฏเชียงใหม่กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม พ.ศ.2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของล้านนา ประวัติเมืองเชียงใหม่ ชาติพันธุ์ต่างๆของล้านนา ซึ่งจัดอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา

ทางสำนักงานGenEd CMRUขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ มา ณ โอกาสนี้
#GENED #CMRU
#เสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างฉลาดและเป็นสุข